Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad (MR) is een onafhankelijk beleidsorgaan binnen de school. De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.
Animatiefimpje met uitleg MR en GMR: Animatie
 

Wat doet de medezeggenschapraad?

De MR levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs op OBS de Phoenix. Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.
 

Speerpunten voor schooljaar 2023-2024:

- Dit schooljaar onderzoeken we, naar aanleiding van de oudertevredenheidspeiling, de communicatie en informatie tussen school en ouders;
- Dit schooljaar volgen we een cursus ter bevordering van de professionaliteit;
- De MR evalueert de doelen uit het jaarplan;
- De MR denkt mee met de huisvesting, protocollen, etc.
 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

De medezeggenschapsraad bestaat dit jaar uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Deze leden willen mede vorm geven aan het beleid op OBS De Phoenix en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Oudergeleding:                                                    Leerkrachtgeleding:
Melissa van Nieuwkasteele (voorzitter)         Renee Omlo 
Claudia Swaans                                                    Thomas van der Giessen
Carlien Visser                                                         Linda de Bloois (secretaris)

 

Contact medezeggenschapsraad

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Aan het begin van de vergadering wordt vastgesteld welke agendapunten besloten zijn. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@obs-dephoenix.nl.