MR

De medezeggenschapsraad bestaat dit jaar uit 4 ouders en 3 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op OBS De Phoenix en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Oudergeleding:                                         Leerkrachtgeleding:
Melissa van Nieuwkasteele                    Renee Omlo
Claudia Swaans                                         Linda Kluit
Carlien van Dongen                                 Thomas van der Giessen
Mariëlle Bemmel

De MR adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen we door ontwikkelingen die het onderwijs op OBS De Phoenix beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.
Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata staan op de website. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@obs-dephoenix.nl