Sociale veiligheid

 

Visie op veiligheid

 

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school.

We willen een warme en veilige school zijn, waarin leerlingen zichzelf durven te zijn, zich veilig voelen en betrokken zijn. In iedere klas wordt daarom structureel en systematisch aandacht gegeven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We bevorderen positief gedrag en gaan onveilig gedrag en pesten tegen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling wordt vanaf groep 1 op verschillende manieren positief gestimuleerd. Op onze school leren leerlingen sociaal om te gaan met anderen door:
-Structureel en systematisch aandacht te besteden aan sociaal-emotionele      ontwikkeling;
-De implementatie van het anti-pestprotocol in de school en de klas;
-De implementatie van school- en klassenregels;
-Bekwaamheid van leerkrachten in het geven van lessen over bevordering       positief gedrag;
-Jaarlijkse monitoring van sociale veiligheid;
-Tweejaarlijkse monitoring van leerlingentevredenheid;
- Het houden van de Gouden Weken, waarin de groepsvorming centraal            staat;
 

 

Schoolmaatschappelijk werkers

Mirjam Koopmans en Remon van Galen zijn werkzaam vanuit de organisatie Kwadraad. 

Heeft u opvoedvragen, zorgen over de weerbaarheid van uw kind óf heeft u bijvoorbeeld te maken met zaken als bijvoorbeeld pesten of scheiding?  Verlopen de contacten met leeftijdsgenootjes moeizaam? 

Neem gerust contact met ons op, wij gaan graag met u in gesprek. Als u erover twijfelt waar u met uw vraag op de juiste plek bent, is dat al reden genoeg om even contact op te nemen.

Geen enkele vraag is ons raar of vreemd.

U kunt mij bereiken via r.vangalen@kwadraad.nl  

         U kunt mij bereiken via  m.koopmans@kwadraad.nl 

  

 

Anti-pestcoördinator

Dit is juf Judith. Zij zal de pestgevallen monitoren en zal bij aanhoudende pestgevallen betrokken worden.

 

Aandachtsfunctionaris

 

 

De aandachtsfunctionaris van obs De Phoenix heeft binnen de school een aandachtsfunctionaris aangewezen. Onze aandachtsfunctionaris draagt zorg dat er structureel aandacht is binnen de school ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij geeft advies en denkt mee met collega’s, maar zij kan ook zeker als aanspreekpunt voor ouders fungeren. De aandachtsfunctionaris heeft tevens een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. De aandachtsfunctionaris is mw. Linda de Bloois.

 

 

Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon handelt vertrouwelijk en zorgvuldig. De interne vertrouwenspersoon kan geen geheimhouding beloven onder andere omdat sommige strafbare feiten volgens de wet gemeld moeten worden. Als minderjarige leerlingen met een klacht naar de vertrouwenspersoon komen, dan moet je de ouders hierover informeren vanwege het Informatierecht ouders.

Voor raad en advies in gevoelige zaken kunnen u en onze leerlingen zich wenden tot de vertrouwenspersoon die de school kent:
Lillian van Beek (l.vanbeek@obs-dephoenix.nl)

 

Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

Klacht over school

Soms zijn er klachten. Als dat zo is, is het belangrijk die bespreekbaar te maken. Probeer in eerste instantie het probleem met de leerkracht op te lossen. Wanneer dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de interne begeleiding of directie.

Voor raad en advies in gevoelige zaken kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon die de school kent:
Lillian van Beek (l.vanbeek@obs-dephoenix.nl)

Als dat nog niet bevredigend verloopt, kunt u terecht bij de directie, of het Bestuur Openbaar Onderwijs (BOOR).

 

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en Stichting BOOR

Stichting BOOR is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). U kunt te allen tijde een klacht indienen bij de LKC. Als u niet daarvoor de stap naar de school of stichting BOOR heeft gemaakt, zal de LKC zich inspannen om dit contact alsnog tot stand te brengen.

Als een van bovenstaande stappen niet mogelijk is en/of u wilt eerst uw zorgen delen met een onafhankelijke instantie, dan kunt u zich wenden tot één van de navolgende externe vertrouwenspersonen van stichting BOOR:

Contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen:
Mevrouw Jakkie Ames: jakkie_ames@hotmail.com T: 06 13570625
Mevrouw Seema Ouweneel: seenema@xs4all.nl T: 06 46136150
Meneer Arnoud Kok: arnoud@purpl3.nl T: 06 14399025

 

Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Voor klachten op het gebied van (seksueel) geweld, intimidatie, discriminatie, onverdraagzaamheid radicalisering en dergelijke kunt u ook contact opnemen met het landelijk meldpuntvertrouwensinspecteurs, 0900-1113111.
Een gedetailleerde beschrijving van rol en taken van:
• de klachtfunctionaris
• de externe vertrouwenspersonen
• de landelijke klachtencommissie
• de vertrouwensinspecteurs zijn beschreven in de geldende klachtenregeling van stichting BOOR. Stichting BOOR - Klachtenregeling (boorbestuur.nl)