Burgerschap

 

Burgerschap in het basisonderwijs

Scholen voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs hebben de wettelijke opdracht gekregen om in het onderwijsaanbod aandacht te besteden voor burgerschap. In de onderwijswetten is de volgende formulering opgenomen.

Het onderwijs:

  1. Gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme              samenleving;
  2. Is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  3. Is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.