Ziekte & verlof

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, dient u voor de aanvang van de lestijd (dus ’s morgens vóór 8.10 uur) de school te bellen om aan te geven dat uw kind ziek is, wat de aard van de ziekte is en wanneer u verwacht dat het kind weer naar school kan komen.

Hieronder de telefoonnummers die u dient te bellen:
- Groep 1 t/m 4 – Tel. 0181-212943 (hoofdgebouw)
- Groep 5 t/m 6 – Tel. 0181-769194 (dependance)
- Groep 7 t/m 8 – Tel. 06-51728234 (dependance)
Als het kind langer dan een paar dagen ziek is, neemt de leerkracht contact op, om eventueel afspraken over huiswerk te maken. Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymnastiekles, dient u de leerkracht te bellen of een briefje met handtekening aan uw kind mee te geven met de reden.

Verlof

Verlof voor bezoek aan arts, tandarts e.d. kan door de leerkracht worden verleend. Probeer dit bezoek buiten schooltijd te plannen! Andere vormen van verlof kunnen slechts worden verleend door de directie na indiening van een door de ouder(s) ingevuld, speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit formulier is op school verkrijgbaar en dient 6 weken voorafgaande aangevraagde verlof bij de directie te worden aangevraagd.

Er wordt geen verlof verleend buiten de vakanties, behalve voor huwelijken, begrafenissen en andere gewichtige omstandigheden. Verlof wegens vakantie kan uitsluitend worden verleend, indien het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één der ouders/verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan.

Ongeoorloofd verzuim

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Te laat komen geldt ook als verzuim.

Tegen de ouders (of kinderen van 12 jaar en ouder) kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een geldboete opleggen. Informatie over verlof kunt u verkrijgen bij de Gemeente Rotterdam, cluster MO afdeling leerplicht. Het telefoonnummer is 010-4984258.
E-mail: www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/